Přijď se s námi bavit golfem - Přijď a hraj!

ROTHSCHILD GOLF CLUB ŠILHEŘOVICE z.s., IČ: 22837833, se sídlem Zámecká 4, 747 15 Šilheřovice (dále také „Klub“), jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), považuje za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje členů Klubu. Jejich cílem je přiblížit Vám, jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost Vašich osobních údajů, a naplnit tak naši informační povinnost dle čl. 13 a násl. GDPR.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Vzhledem k povaze naší činnosti shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

identifikační údaje – zejména:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum narození
 • rodné číslo – vždy pouze se souhlasem
 • adresa trvalého pobytu
 • u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s členem Klubu, zejména:

 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

další údaje související s poskytováním služeb, zejména:

 • bankovní spojení
 • záznamy komunikace s členem – zejména přihlášky na turnaje a potvrzení plateb
 • hodnota handicapu v golfu, tj. číselné vyjádření herní úrovně golfisty
 • členské číslo, doba trvání členství

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáme zejména od Vás při podání přihlášky do Klubu a při Vaší komunikaci s Klubem.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Existuje více právních základů, které nás opravňují zpracovávat Vaše osobní údaje, vždy však musí být naplněn alespoň jeden z nich, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali oprávněně. K určitému zpracování osobních údajů nás opravňují právní předpisy, jde zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo kdy je zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo máme ke zpracování oprávněný zájem. V ostatních případech potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů za konkrétním účelem.

Uvedené případy jsou podrobněji ve vztahu ke Klubu popsány níže.

 

Zpracovávání bez Vašeho souhlasu

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů Klubem je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro plnění práv a povinností Klubu plynoucích ze stanov Klubu, jehož jste členy.

Osobní údaje specifikované výše zpracováváme zejména za účelem:

 • vedení seznamu členů Klubu
 • vedení evidence v rámci informačního systému Klubu
 • vybírání členských příspěvků nebo startovného v rámci soutěží
 • organizace hry golfu na hřišti Klubu – vyřizování rezervací, vypůjčování vybavení
 • zpracování přihlášek do soutěží, startovních a výsledkových listin, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, zveřejnění výsledku soutěže

Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Klub vztahuje, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to čerpání podpory na činnost Klubu a jeho členů. V této souvislosti předáváme osobní údaje členů zejména České unii sportu, z.s.; se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 160 17, IČ 00469548; Českému olympijskému výboru, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to v souladu s právními předpisy a podmínkami poskytnutí podpory.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli řádně plnit své povinnosti vyplývající z členství v Klubu, plnit své zákonné povinnosti a řešit další záležitosti v souvislosti s členstvím v Klubu. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

 

Zpracovávání s Vašim souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:

 • marketing Klubu, zejména zasílání obchodních sdělení e-mailem, poštou nebo SMS zprávami: identifikační a kontaktní údaje, handicap
 • vedené seznamu členů a evidence v rámci informačního systému Klubu: rodné číslo

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, zejména účel a doba zpracování osobních údajů.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro členství v Klubu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Klub. To znamená, že Klub stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Klub při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů a dále předává nezbytné údaje při žádostech o podporu činnosti Klubu nebo při žádosti o dotace na základě § 6b zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Některé tyto subjekty jsou sami v roli správce, jiní v roli zpracovatele, kteří pak zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů.

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména těmto subjektům:

 • České golfové federaci, se sídlem Strakonická 2860/4, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 45251100 (také jen „ČGF“), jejímiž jsme členy, což vyplývá z našich vztahů s ČGF a to zejména za účelem:
  • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF;
  • evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
  • organizace hry golfu;
  • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
  • tvorba žebříčků;
  • zjištění výkonnosti hráčů;
  • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
  • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy
 • České unii sportu, z.s.; se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 160 17, IČ 00469548 (také jen „ČUS“), zejména za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi a při žádostech o podporu činnosti Klubu
 • Českému olympijskému výboru, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607 (také jen „ČOV“) při žádostech o podporu činnosti Klubu a v souladu s právními předpisy
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (také jen „MŠMT“) při žádostech o podporu činnosti Klubu a v souladu s právními předpisy
 • dalším státním orgánům a orgánům samosprávy
 • externí účetní
 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • dodavatelům zajišťujícím vymáhání pohledávek
 • obchodním zástupcům

Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. S každým dodavatelem v roli zpracovatele osobních údajů máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů Vám poskytneme dle Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky a se sídlem v členském státě Evropské unie.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a Klub přijímá technická a organizační opatření, aby zajistila co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu členství v klubu a do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích z členství v klubu nebo po dobu trvání příslušné právní povinnosti stanovené právními předpisy nebo oprávněného zájmu Klubu.

Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání tohoto souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
 7. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například e-mailu z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde vždy uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Klubu buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Klub má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů.

Klub do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Klub Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li Klub žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás Klub informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádáme Vás, ať veškeré změny osobních údajů oznamujete bez zbytečného odkladu Klubu na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde uvedete alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození, a sdělíte, že došlo na Vaší straně ke změně osobních údajů. V návaznosti na to bez zbytečného odkladu provedeme změnu osobních údajů, aby osobní údaje byly vždy přesné a správné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Aktuality

Káva - zákuseček - devítečka

Káva - zákuseček - devítečka

Vážení členové a přátelé, přátelé přátel a všichni...

Indoor Golf Trojhalí!!!!!!!!

Vážení přátelé golfu,

turnájek se nám velmi povedl, můžou litovat ti co nepřišli. Každopádně máme pro...

Newsletter

Copyright © www.golfsilherovice.cz | 2024 All Rights Reserved | Design&Code: www.tripon.cz

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay